Participace

Ptejme se těch, kteří místo znají nejlépe.

Přizvání obyvatel měst a obcí k diskusi nad budoucím rozvojem lokalit se stává nedílnou součástí procesu jejich správy.

Proč?

Zapojení obyvatel, místních komunit a důležitých aktérů do plánování rozvoje měst a obcí se ukazuje jako stále potřebnější článek v každém procesu, který má vést ke zlepšování jejich prostředí a tím i života v nich. Kdo lépe než ti, kteří v místě žijí, dokáží dát zpětnou vazbu, která pomůže plánovat rozvoj udržitelně a v souladu s místem i potřebami zdejších obyvatel.

Obce a jejich samosprávy si stále častěji uvědomují, že zapojování veřejnosti do rozhodování o jejich budoucnosti buduje větší důvěru mezi lidmi i směrem k úřadům a institucím, zlepšuje sociální klima v obci a tím celkově přispívá k vyšší kvalitě života.

Dobře nastavená spolupráce a vzájemná komunikace na ose občané - politici - veřejný i soukromý sektor je pro vedení obcí klíčová a umožňuje nejen získávání podnětů k plánování a rozvoji, ale zároveň i potřebnou podporu při realizaci schválených záměrů. Jejich včasné projednání s aktéry, kterým je tak umožněno vyjádřit svůj názor nebo doporučení či případně ovlivnit výslednou podobu, pak zvyšuje šanci, že se podaří záměry dobře a bez zbytečných odkladů zrealizovat.

Jak?

Získávání zpětné vazby od místních - jednotlivců, ale i spolků, podnikatelů či dalších institucí musí být odborně nastaveno a řízeno tak, aby byla kvalitní a strukturovaná a její výsledky se daly využít v analýze situace i následných doporučeních. Konkrétní způsob zapojení občanů nebo-li participaci nastavíme na míru dané obci, její velikosti a dalším specifikům.

Dokážeme zajistit klasické nástroje partipace, v případě potřeby i v kombinaci s elektronickými nástroji e-participace.

 • Participační setkání - osobní moderované setkání s veřejností nad diskutovanou problematikou.
 • Práce s důležitými aktéry - hloubkové rozhovory a další formy zapojení místních důležitých aktérů.
 • Pocitové mapy - geo-participativní elektronický nástroj umožňující získat zpětnou vazbu od obvyvatel týkající se kvality životy v obci formou označení konkrétních míst, tras či území včetně jejich ohodnocení.
 • Sociologické on-line průzkumy - sociologický nástroj k získání základního přehledu o názorech či postojích občanů týkající se určité problematiky.
 • Komunikace směrem k veřejnosti - nedílnou součástí participativních procesů je vhodně nastavená a vedená komunikace k veřejnosti, nezbytná pro úspěšnost celého procesu.
 • Občanské projekty ve veřejném prostoru - i to je možná forma zapojení veřejnosti do rozvoje obce v případě, kdy sami obyvatelé mají chuť se zapojit svými vlastními silami do např. zvelebování veřejného prostoru či úprav zanedbané části obce.
Dává velký smysl se v pravý čas a správným způsobem ptát těch, kdo by měli být tázáni, protože svoji obec znají a žijí v ní.

V této oblasti nabízíme:

 • Participace související s tvorbou strategického plánu.
 • Participační setkání nad aktuálním řešeným problémem v obci.
 • Rozhovory s klíčovými aktéry na dané téma v obci.
 • Využití pocitových map při analýze problémových míst v obci.
 • Vedení či přípravu dalších setkání s obyvateli včetně nastavení občanských projektů v obci.
 • Sociologický průzkum jako součást analytické části řešení konkrétní problematiky v obci.
 • Nastavení a vedení komunikace s občany v konkrétní problematice.

Průběh spolupráce

Pokud vás zaujala naše nabídka služeb...

...neváhejte se ozvat. Hledáme odpovědné zástupce obcí a mikroregionů, kteří mají ambici naplnit strategický plán regionálního rozvoje v době klimatické změny.

Analýza

Pracujeme se všemi dostupnými daty, statistickými údaji a získanými informacemi. Prostudujeme mapové podklady, přijedeme za vámi, doplníme si informace a připravíme materiál ve formě prezentace, který bude shrnovat současný stav a možnosti dalšího rozvoje.

Vize

Je  zcela jasné představení budoucího stavu. K vytvoření vize zohledníme analýzu a strategické dokumenty obce a dle dohody připravíme návrhy konkrétních záměrů. 

Společně se domluvíme na cestě k cíli

Formou dlouhodobého, konkrétního, jasně strukturovaného plánu vybereme nástroje k naplnění cílů regionálního rozvoje.

...a vytvoříme jeho dosažení.

Na realizacích v oblasti regionálního rozvoje využíváme místní pracovní potenciál i lokální přírodní zdroje.

Další témata

Udržitelný turismus
Udržitelný turismus

Udržitelný cestovní ruch

Díky zkušenostem s budováním cestovního ruchu v kontextu regionálního rozvoje bychom vám rádi nabídli naše konzultační služby.

Sociálně geografická analýza
Sociálně geografická analýza

SocGeo analýza

Následujících čtyřicet let rozhodne o budoucnosti lidstva na Zemi. Nechceme již čekat, až bude pozdě a chceme přispět naším vzděláním, zkušenostmi i kontakty adaptovat se na budoucnost.

Aktivní mobilita
Aktivní mobilita

Aktivní mobilita

Je to především podpora aktivní a mikro mobility, zklidňování dopravy, navrácení center měst chodcům a cyklistům.

Odborné exkurze
Odborné exkurze

Odborné exkurze

Odborné exkurze pro zástupce měst považujeme za skvělou příležitost jak se zamyslet nad věcmi, které se nám mohou zdát v našem prostředí nereálné.

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top