Sociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektů

Aktualizováno

5.5.2023

Sociálně geografický přístup je způsob zkoumání a analýzy lidských společností a jejich vztahu k prostoru. Tento přístup kombinuje prvky sociologie, geografie a dalších společenských věd, a zaměřuje se na způsoby, jakými lidé organizují, vnímají a interagují s prostředím, ve kterém žijí.

Sociálně geografický přístup se zabývá různými aspekty lidských společností, jako je prostorové uspořádání sídel, migrace, kulturní rozmanitost, sociální nerovnosti, identita a místo.

Sociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektůSociálně geografický přístup pomocníkem starostů i architektů

Zkoumá, jak společnost vytváří, transformuje a užívá prostor a jak prostor ovlivňuje chování, vztahy a životní podmínky lidí. Sociálně geografický přístup se také zabývá vztahem mezi společností a prostředím, včetně ekologických, ekonomických a politických aspektů.

Mezi metody sociálně geografického přístupu patří analýza prostorových vazeb, kvantitativní a kvalitativní výzkum, analýza velkých dat, využití geografických informačních systémů (GIS), participativní metody a další.

Tento přístup je často používán ve výzkumu a analýze urbanizace, regionálního rozvoje, sociálních sítí, kulturního dědictví, mobility, prostorové spravedlnosti a dalších společenských a prostorových jevů.

Lze využít sociálně geografický přístup v architektuře a návrzích na funkční využití budov i celých lokalit?

Ano, sociálně geografický přístup může posloužit v architektuře a navrhování funkčnosti míst jako užitečný nástroj pro lepší porozumění sociálních a prostorových aspektů lidských společností a jejich interakcí s prostředím.

Tento přístup poskytne starostům, architektům, urbanistům, a dalším odborníkům v oblasti prostorového plánování a navrhování užitečné perspektivy a nástroje pro analýzu, hodnocení a tvorbu prostředí, která jsou citlivá na sociální potřeby a preference komunit.

Sociálně geografický přístup je uplatněn například při analýze prostorového uspořádání městských čtvrtí s ohledem na sociální struktury a vztahy mezi lidmi, studiu mobility a dopravy ve městech a jejím vlivu na sociální začleňování, zkoumání vztahu mezi místem a identitou obyvatel a analýze sociálních nerovností ve vývoji urbanistických projektů.

Tímto způsobem sociálně geografický přístup přispívá k navrhování prostředí, která jsou inkluzivní, udržitelné a zohledňují potřeby a perspektivy různých sociálních skupin.

Náš SocGeo přístup zahrnuje zapojení komunit i občanů do procesu navrhování a rozhodování - služby participace, což může vést k vytváření prostředí, která jsou více odpovídající potřebám a preferencím obyvatel. To zahrnuje např. participativní plánování, které zapojuje místní obyvatele do tvorby urbanistických a architektonických projektů, a umožňuje jim sdílet své znalosti, zkušenosti a potřeby.

Celkově lze sociálně geografický přístup v architektuře a navrhování prostředí využít k lepšímu porozumění složitých sociálních dynamik a prostorových vzorců ve společnosti a k navrhování prostředí, která jsou více odpovídající potřebám a preferencím komunit, které je budou využívat.

Socioekonomická analýza prostorových vazeb je architektům podkladem pro kvalifikovaná rozhodnutí.

Prostorová analýza poskytuje architektům cenné informace o vztazích mezi různými prvky v prostoru, což může vést k jeho lepšímu pochopení a návrhu.

Analýza prostorových vazeb poskytuje informace o tom, jak různé prvky a děje v prostoru ovlivňují navzájem svůj vzhled a funkci v rámci různých měřítek. Pomocí analýzy prostorových vazeb lze také určit, jak jsou tyto prvky spojeny s dalšími prvky v okolí a jaké dopady mohou mít změny v jednom prvku na celkovou kvalitu prostoru.

Pro architekty je velmi užitečné také použití geografických informačních systémů (GIS). GIS umožňuje architektům kombinovat a vizualizovat různé prostorové vrstvy a data, jako jsou informace o zástavbě, demografické údaje a ekologické informace, a lépe porozumět vztahům mezi nimi.

Analyzování prostorových vazeb může vést k inovativnímu a ucelenému designu prostoru a podpořit udržitelnost, snižování dopadu na životní prostředí a vytváření míst, která jsou funkční a esteticky příjemná.

Kdo se v České republice věnuje profesionálně využití sociálně geografického přístupu?

V České republice se sociálně geografickým přístupem zabývá několik odborníků, akademiků, výzkumných institucí a profesionálních organizací. Některé z těchto institucí a organizací jsou:

  1. Česká geografická společnost: Tento výzkumný a vzdělávací ústav se zaměřuje na různé oblasti geografie, včetně sociální geografie. Provádí výzkumy a analýzy týkající se sociálních a prostorových aspektů lidských společností a jejich interakcí s prostředím.
  1. Centrum geografie a environmentálního vzdělávání na Karlově univerzitě v Praze: Tato akademická instituce se specializuje na sociální geografii a environmentální vzdělávání, a provádí výzkumy v oblastech, které se dotýkají sociálních aspektů prostoru a životního prostředí.
  1. Katedra enviromentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně: Toto centrum se zaměřuje na sociální a ekonomické aspekty různých společenských jevů, včetně prostorových aspektů. Provádí výzkumy a analýzy týkající se sociálních nerovností, sociálního začleňování, urbanismu a plánování.
  1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Univerzitě Palackého v Olomouci: Tato katedra se specializuje na sociální geografii a regionální rozvoj, a provádí výzkumy a vzdělávání v oblastech, které se týkají sociálních aspektů prostoru, regionálního rozvoje a plánování.
  1. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě se zaměřuje na výzkum a výuku v oblasti sociální geografie, urbánního a regionálního rozvoje a environmentálního plánování.
  1. Sociálně geografické studio se zabývá aplikací geografického přístupu do různých služeb podporujících realizaci strategických plánů v oblasti regionálního rozvoje.  

Aplikace sociálně geografického přístupu je důležitá v rámci většiny projektů urbanismu, architektury a plánování rozvoje nejen v prostoru České republiky.

Autor článku: ,

Autor:

Socgeo studio

Odkazy

Fotogalerie

No items found.

Autor fotografií:

Mgr. Jan Haruda

,

Politický a kulturní geograf, urbanista, jednatel

Autor fotografií:

,

,

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Další články

Informace o projektech, na kterých zrovna pracujeme a pozvánky na akce, kde se s námi můžete potkat a další zajímavosti.

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo
video play ico

OSN: Aktuální report vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje nastavuje upřímné zrcadlo

20.7.2023

Speciální vydání je silnou výzvou k akci a představuje upřímné hodnocení cílů udržitelného rozvoje.

Celý článek →
REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let
video play ico

REALIZACE – Zapojení obyvatel Občova do plánování rozvoje obce pro příštích deset let

6.7.2023

Obec Občov, v blízkosti Příbrami, si dala za úkol vytvořit dokument Program rozvoje obce na období 2023-2033.

Celý článek →
REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova
video play ico

REALIZACE - Zorganizovali jsme odbornou exkurzi do Mnichova

2.7.2023

Po vzoru úspěšné exkurze do Kodaně se s dvouletým covidovým odstupem uskutečnila odborná exkurze do Mnichova na téma městské mobility.

Celý článek →
← Všechny články

Partneři SocGeo studia

Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.
Našim úkolem je podněcovat efektivní partnerství veřejných institucí, soukromého sektoru a partnerství v rámci občanské společnosti.
Podporuje udržitelnou mobilitu a kvalitu života ve městech skrze sdílení poznatků s realizovanými opatřeními v evropském prostředí.
Loxper ukazuje lidem zajímavá místa a vypráví jim místní příběhy. ‍
Pražský architektonický ateliér věnující se udržitelnému veřejnému prostranství českých sídelních útvarů.
Poskytujeme informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů.
ico mezioborový expertní tým

Jsme mezioborový expertní tým

Spolupracujeme s urbanisty, krajináři, architekty, vodohospodáři a dopravními experty.
Spolupracujeme s českými univerzitami i globálními institucemi.

Staňte se členem SocGeo studia

Copyright © 2021 | SocGeoStudio, s.r.o.

Webdesign David Navrátil, Younick | powered by Webflow

Top